Ny tanjon'ny fiangonana


Manana tanjona ny fiangonana, hanomana ny olona hitsena an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra, hanadio ny fitafiam-panahiny. 

Ary hitaona ny olona izay mbola lavitra an'Andriamanitra, hibebaka ary hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy sy fiainany.